• Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Iskustvo je sticao u velikim privrednim drugštvima (JP PTT Saobraćaja ”Srbija”, Telekom Srbija AD) na poslovima zastupanja pred sudom i osiguranja, sve do prelaska u bankarstvo u kome je proveo više od 20 godina rada. Aktivno radio u tri različite banke (Zepter banka AD, Societe Genarale Yugoslav Bank AD i Banca Intesa AD) na poslovima šefa pravne službe, ili direktora sektora pravnih poslova u vreme uvođenja komercijalnog bankarstva u Srbiju (od 2001. godine). Učestovavo je u brojnim poslovnim transakcijama, kao što su privatizacije preduzeća, osnivanje lizing i faktoring poslova u Srbiji, spajanje banaka, prekogranično kreditiranje, obezbeđenje plasmana banaka, izgradnja objekata za potrebe banke, zakupi i proment nekretnina. Od 2013. godine je zaposlen na poslovima specijaliste za pravne poslove Udruženja banaka Srbije, na kojima podržava i promoviše bankarstvo i bankarske poslove, prenosi znanje i stečeno iskustvo, kako bankama tako i drugim učesnicima na tržištu.